REGULAMIN SALI ZABAW

 

Niniejszy Regulamin zawiera zapisy mające na celu zapewnienie wspólnego bezpieczeństwa na Sali Zabaw.

 

Prosimy o zapoznanie się z nim oraz jego przestrzeganie, celem zapewnienia dzieciom bezpiecznej zabawy.

 

1. Sala zabaw przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 1 do 11 lat.

 

2. Korzystanie z Sali Zabaw jest odpłatne. Zasady odpłatności określa Cennik.

 

3. Potwierdzeniem prawa do przebywania dziecka na Sali zabaw jest bilet pełniący       podwójną rolę: biletu wstępu oraz numerka z szatni.

BILET – służy do rozliczenia i jest podstawą do wydawania rzeczy pozostawionych w  szatni. Prosimy o zachowanie biletu do czasu opuszczenia Sali.

 

4. Dzieci mogą przebywać na terenie Sali tylko pod opieką Rodziców/lub pełnoletniego Opiekuna. W trakcie całego pobytu na Sali dziecko pozostaje pod jego ścisłą opieką.

 

5. Rodzice/Opiekunowie proszeni są o niewchodzenie  na konstrukcję zabawową, chyba że niezbędna jest pomoc dziecku bawiącemu się na niej.

 

6. Pracownicy sprawują tylko ogólny nadzór nad dziećmi przebywającymi na terenie Sali polegający na obserwowaniu bawiących się dzieci i interweniowaniu    w przypadku zauważenia zachowań mogących być przyczyną wypadku.

 

7. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci znajdujące na się na Sali ponoszą Rodzice/ pełnoletni Opiekun.

Ponoszą oni również odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzone przez dzieci  na osobach i mieniu.

 

8. Na Salę Zabaw dzieci wchodzą – BEZ butów, w samych skarpetach/ rajstopach. Dzieci nie mogą przebywać na Sali na bosaka. Zaleca się zapewnienie dziecku wygodnego stroju, np. dresu.

 

9. Opiekunowie wchodzą na Salę Zabaw również w skarpetkach lub zakładają ochraniacze na buty z płaską podeszwą. Buty na obcasach – pozostają w szatni.

 

10. W szatni pozostawiane są tylko okrycia wierzchnie oraz obuwie.

 

11. Ani Właściciel, ani personel nie ponoszą odpowiedzialności za inne wartościowe rzeczy pozostawione w szatni oraz za zgubione, skradzione lub zniszczone w Sali Zabaw.

 

12. Rodzic/pełnoletni Opiekun zobowiązany jest zadbać przed rozpoczęciem zabawy, o to, aby dziecko – podczas zabawy – nie miało: okularów, zegarków, łańcuszków i innej biżuterii, telefonów komórkowych oraz jakichkolwiek ostrych czy niebezpiecznych przedmiotów.

 

13. Za szkody spowodowane przez dziecko odpowiadają Rodzice/Opiekunowie, którzy są zobowiązani do odkupienia zniszczonego przedmiotu lub uiszczenia za niego opłaty w terminie do 7 dni.

 

14. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zdarzeń losowych lub wypadku na terenie Sali zabaw, w których zostanie pokrzywdzone dziecko lub Rodzic, należy bezzwłocznie zgłosić ten fakt na piśmie personelowi oraz dostarczyć opinię lekarską.

 

15. Wszelkie roszczenia zgłoszone po opuszczeniu Sali zabaw zostaną uznane za niepowstałe na jej terenie.

 

16. Właściciel oraz personel nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci i osób nie przestrzegających Regulaminu.

 

17. Na terenie Sali Zabaw oraz w jej bezpośrednim otoczeniu obowiązuje BEZWZGLĄDNY ZAKAZ palenia papierosów, wnoszenia i spożywania alkoholu oraz wprowadzania zwierząt.

 

18. Zakup BILETU WSTĘPU – jest równoznaczny z potwierdzeniem akceptacji REGULAMINU.

 

W celu zapewnienia wszystkim dzieciom - przebywającym na terenie Sali Zabaw – bezpieczeństwa, ZABRANIA się:

 

19. wszelkich zachowań, które mogą grozić dziecku/ Rodzicowi/ Opiekunowi – upadkiem, urazem lub jakimkolwiek uszczerbkiem na zdrowiu,

 

20. wnoszenia na teren Sali Zabaw przedmiotów niebezpiecznych, mogących spowodować zranienie, ukłucie lub inny uszczerbek na zdrowiu,

 

21. wnoszenia jedzenia i napojów do stref zabaw,

 

22. wnoszenia i wynoszenia zabawek poza strefy zabaw,

 

23. wspinania się na zewnętrzne/wewnętrzne ścianki konstrukcji placów zabaw

 

24. korzystania z urządzeń i wyposażenia Sali Zabaw w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem np. skakania ze zjeżdżalni, zjeżdżania głową w dół,  poruszania się po zjeżdżalniach „pod prąd” itp.

 

25. niszczenia sprzętu, zabawek, elementów wystroju.

 

 

Dziękujemy za przestrzeganie REGULAMINU i życzymy świetnej zabawy :O)